ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BIOTRUST

new image

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BIOTRUST

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ
ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικό «T1ΕΔΚ-00968» και
ακρωνύμιο «BIOTRUST», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της
«Παρέμβασης IΙ» της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, ΕΠΑνΕΚ
2014-2020.

Συμμετέχοντες φορείς μαζί με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ήταν
το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Ι.Τ.Α.Π.) του ΕΛ.Γ.Ο.
ΔΗΜΗΤΡΑ, το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων και
Ποτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε.), το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων (Ε.Λ.Κ.Ε.) και η εταιρεία ΣΚΑΡΦΙ Ε.Π.Ε.

Το έργο διήρκησε 36 μήνες, από 31/7/2018 έως 30/7/2021 με συνολικό
προϋπολογισμό 1.000.000,00 €. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.
ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 270.000,00 € με 65% δημόσια δαπάνη.
Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο κ. Α. Αθανασούλας, επικεφαλής
του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων με
βάση το γάλα και η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας παραδοσιακών
προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους
οικολογίας. Προτάθηκε η κατάλληλη διαμόρφωση μιας πολύ ανταγωνιστικής
και ιδιαίτερα επιθυμητής επικρατούσας μικροβιακής χλωρίδας «ειδικής
σύνθεσης» στα υπό έρευνα τρόφιμα με την προσθήκη νέων αυτόχθονων
«ελληνικών» οξυγαλακτικών καλλιεργειών με ιδιαίτερες τεχνολογικές,
βιοπροστατευτικές ή/και προβιοτικές ιδιότητες.

Η έρευνα βασίστηκε στη στενή συνεργασία δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων
μεταποίησης γάλακτος με έδρα τη Θεσσαλία (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ
Α.Ε.) και την Ήπειρο (ΣΚΑΡΦΙ Ε.Π.Ε.), καθώς και με τρεις δημόσιους
ερευνητικούς φορείς, έχοντες πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση και
διαχείριση ερευνητικών έργων (ΙΤΑΠ, ΓΠΑ, ΠΙ). Τα προϊόντα-στόχοι του έργου
ήταν η φέτα και το λευκό τυρί άλμης που παράγονται από την ΤΥΡΑΣ και τα
τυριά όξινης πήξης (γαλοτύρι, τσαλαφούτι) και το φρέσκο τυρί τυρογάλακτος
ανθότυρος που παράγονται από την ΣΚΑΡΦΙ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου και τους
στόχους του μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος
https://biotrustproject.wixsite.com/biotrust .

Δείτε ακόμη