ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FLAWLESS

new image

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FLAWLESS

 

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με τίτλο «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με κωδικό «T2ΕΔΚ-01658» και ακρωνύμιο «FLAWLESS», το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της «Παρέμβασης IΙ» της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β’ Κύκλος, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Συμμετέχοντες φορείς μαζί με την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ήταν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και οι εταιρείες ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε., ATLANTIS ENGINEERING Α.Ε. και CORE ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε.

Το έργο διήρκησε 30 μήνες, από 17/06/2021 έως 16/12/2023 με συνολικό προϋπολογισμό 948.397,50 €. Για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ο προϋπολογισμός ανήλθε σε 152.075,00 € με 65% δημόσια δαπάνη. Υπεύθυνος επικοινωνίας του έργου ήταν ο κ. Κ. Τρουμπούκης, υπεύθυνος ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη αυτόνομων λύσεων στρατηγικών πρόβλεψης, πρόγνωσης, αναγνώρισης και διόρθωσης σφαλμάτων, οι οποίες σε συνδυασμό με δίκτυα έξυπνων αισθητήρων για παρακολούθηση και εξαγωγή δεδομένων ποιότητας, θα υλοποιήσουν εφαρμογές αυτόνομου ελέγχου ποιότητας και σταδίων παραγωγής μηδενικών σφαλμάτων. Μέσω αυτών, βασική επιδίωξη είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας και βιωσιμότητας των διαδικασιών παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας, επενδύοντας σε τεχνολογίες έντασης γνώσης και σε στρατηγικές μηδενικών σφαλμάτων ως σημαντικό πυλώνα βελτιστοποίησης και υποστήριξης ευέλικτων γραμμών παραγωγής. 

Η έρευνα βασίστηκε στη συνεργασία ερευνητικών φορέων (ΕΚΕΤΑ, ΔΠΘ) και δύο ανεξάρτητων επιχειρήσεων μεταποίησης γάλακτος με έδρα τη Θεσσαλία (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.) και τη Μακεδονία (ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.), καθώς και με επιχειρήσεις πληροφορικής (ATLANTIS ENGINEERING) και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών (CORE), έχοντες πολυετή εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών έργων. Οι βασικές επιπτώσεις του έργου ήταν η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων βιομηχανιών, αυξημένη απόδοση κατά τη λειτουργία λόγω μειωμένων ποσοστών αποτυχίας εξοπλισμού και χρόνου διακοπής λόγω επισκευής, απρογραμμάτιστων διακοπών της γραμμής παραγωγής και κυρίως λόγω της ελαχιστοποίησης των προϊόντων που είναι εκτός προδιαγραφών.

Δείτε ακόμη